OutPrinterCommand.Name Property

Definition

optional name of the printer to print to The alias allows "lp -P printer"

public string Name { get; set; }
member this.Name : string with get, set
Public Property Name As String

Property Value

Applies to