PSHostProcessInfo PSHostProcessInfo PSHostProcessInfo PSHostProcessInfo PSHostProcessInfo PSHostProcessInfo Class

Definition

PowerShell host process information class.

public ref class PSHostProcessInfo sealed
public ref class PSHostProcessInfo sealed
class PSHostProcessInfo sealed
public sealed class PSHostProcessInfo
type PSHostProcessInfo = class
Public NotInheritable Class PSHostProcessInfo
Inheritance
PSHostProcessInfoPSHostProcessInfoPSHostProcessInfoPSHostProcessInfoPSHostProcessInfoPSHostProcessInfo

Properties

AppDomainName AppDomainName AppDomainName AppDomainName AppDomainName AppDomainName

Name of PowerShell AppDomain in process

MainWindowTitle MainWindowTitle MainWindowTitle MainWindowTitle MainWindowTitle MainWindowTitle

Main window title of the process

ProcessId ProcessId ProcessId ProcessId ProcessId ProcessId

Id of process

ProcessName ProcessName ProcessName ProcessName ProcessName ProcessName

Name of process

Applies to