ClientEntity.ThrowIfDisposedOrNotOpen ClientEntity.ThrowIfDisposedOrNotOpen ClientEntity.ThrowIfDisposedOrNotOpen ClientEntity.ThrowIfDisposedOrNotOpen ClientEntity.ThrowIfDisposedOrNotOpen ClientEntity.ThrowIfDisposedOrNotOpen Method

Definition

protected:
 void ThrowIfDisposedOrNotOpen();
protected:
 void ThrowIfDisposedOrNotOpen();
void ThrowIfDisposedOrNotOpen();
protected void ThrowIfDisposedOrNotOpen ();
member this.ThrowIfDisposedOrNotOpen : unit -> unit
Protected Sub ThrowIfDisposedOrNotOpen ()

Applies to