SPPolicyRole.DenyRightsMask SPPolicyRole.DenyRightsMask SPPolicyRole.DenyRightsMask SPPolicyRole.DenyRightsMask Property

Definition

public:
 property Microsoft::SharePoint::SPBasePermissions DenyRightsMask { Microsoft::SharePoint::SPBasePermissions get(); void set(Microsoft::SharePoint::SPBasePermissions value); };
public Microsoft.SharePoint.SPBasePermissions DenyRightsMask { get; set; }
member this.DenyRightsMask : Microsoft.SharePoint.SPBasePermissions with get, set
Public Property DenyRightsMask As SPBasePermissions

Property Value

Applies to