SPSolutionDeploymentJobType SPSolutionDeploymentJobType SPSolutionDeploymentJobType SPSolutionDeploymentJobType Enum

Definition

public enum class SPSolutionDeploymentJobType
public enum SPSolutionDeploymentJobType
type SPSolutionDeploymentJobType = 
Public Enum SPSolutionDeploymentJobType
Inheritance
SPSolutionDeploymentJobTypeSPSolutionDeploymentJobTypeSPSolutionDeploymentJobTypeSPSolutionDeploymentJobType

Fields

Deploy Deploy Deploy Deploy 0
Retract Retract Retract Retract 1
Upgrade Upgrade Upgrade Upgrade 2

Applies to