SPSite.Rename(Uri) SPSite.Rename(Uri) SPSite.Rename(Uri) Method

Definition

public:
 void Rename(Uri ^ newUri);
public void Rename (Uri newUri);
Public Sub Rename (newUri As Uri)
Parameters
newUri
Uri Uri Uri

Applies to