SPWeb.CreateDefaultAssociatedGroups(String, String, String) SPWeb.CreateDefaultAssociatedGroups(String, String, String) SPWeb.CreateDefaultAssociatedGroups(String, String, String) Method

Definition

public:
 void CreateDefaultAssociatedGroups(System::String ^ userLogin, System::String ^ userLogin2, System::String ^ groupNameSeed);
public void CreateDefaultAssociatedGroups (string userLogin, string userLogin2, string groupNameSeed);
Public Sub CreateDefaultAssociatedGroups (userLogin As String, userLogin2 As String, groupNameSeed As String)
Parameters
userLogin
String String String
userLogin2
String String String
groupNameSeed
String String String

Applies to