SPTheme.ApplyTo(SPWeb, Boolean) Method

Definition

public:
 virtual void ApplyTo(Microsoft::SharePoint::SPWeb ^ web, bool shareGenerated);
public void ApplyTo (Microsoft.SharePoint.SPWeb web, bool shareGenerated);
abstract member ApplyTo : Microsoft.SharePoint.SPWeb * bool -> unit
override this.ApplyTo : Microsoft.SharePoint.SPWeb * bool -> unit
Public Sub ApplyTo (web As SPWeb, shareGenerated As Boolean)

Parameters

web
SPWeb
shareGenerated
Boolean

Implements

Applies to