WebPart.CreateWebPartMenu Method

Definition

public:
 virtual void CreateWebPartMenu();
public virtual void CreateWebPartMenu ();
abstract member CreateWebPartMenu : unit -> unit
override this.CreateWebPartMenu : unit -> unit
Public Overridable Sub CreateWebPartMenu ()

Applies to