SPWorkflowAssociation.Author Property

Definition

public:
 property int Author { int get(); };
public int Author { get; }
member this.Author : int
Public ReadOnly Property Author As Integer

Property Value

Int32

Applies to