XmlTextReader.ReadContentAsFloat Method

Definition

public override float ReadContentAsFloat ();
override this.ReadContentAsFloat : unit -> single
Public Overrides Function ReadContentAsFloat () As Single

Returns

Single

Applies to