AsymmetricKeyEncryptionAlgorithm AsymmetricKeyEncryptionAlgorithm AsymmetricKeyEncryptionAlgorithm Enum

Definition

The AsymmetricKeyEncryptionAlgorithm enumeration contains values that are used to specify an encryption algorithm used on an asymmetric key.

public enum class AsymmetricKeyEncryptionAlgorithm
public enum AsymmetricKeyEncryptionAlgorithm
Public Enum AsymmetricKeyEncryptionAlgorithm
Inheritance
AsymmetricKeyEncryptionAlgorithmAsymmetricKeyEncryptionAlgorithmAsymmetricKeyEncryptionAlgorithm

Fields

CryptographicProviderDefined CryptographicProviderDefined CryptographicProviderDefined -1

Value = 3. A cryptographic provider is used to encrypt the asymmetric key.

Rsa1024 Rsa1024 Rsa1024 1

Value = 1. 1024-bit RSA encryption algorithm.

Rsa2048 Rsa2048 Rsa2048 2

Value = 2. 2048-bit RSA encryption algorithm.

Rsa3072 Rsa3072 Rsa3072 3

Value = 3. 3702-bit RSA encryption algorithm.

Rsa4096 Rsa4096 Rsa4096 4

Value = 4. 4096-bit RSA encryption algorithm.

Rsa512 Rsa512 Rsa512 0

Value = 0. 512-bit RSA encryption algorithm.

Remarks

The AsymmetricKeyEncryptionAlgorithm enumeration class is served by the KeyEncryptionAlgorithm property.

Applies to