AlterSymmetricKeyStatement AlterSymmetricKeyStatement AlterSymmetricKeyStatement Class

Definition

Represents the ALTER SYMMETRIC KEY statement.

public ref class AlterSymmetricKeyStatement : Microsoft::SqlServer::TransactSql::ScriptDom::SymmetricKeyStatement
public class AlterSymmetricKeyStatement : Microsoft.SqlServer.TransactSql.ScriptDom.SymmetricKeyStatement
Public Class AlterSymmetricKeyStatement
Inherits SymmetricKeyStatement
Inheritance

Constructors

AlterSymmetricKeyStatement() AlterSymmetricKeyStatement() AlterSymmetricKeyStatement()

Initializes a new instance of the AlterSymmetricKeyStatement class.

Properties

EncryptingMechanisms EncryptingMechanisms EncryptingMechanisms

Gets or sets the key encryption mechanisms.

(Inherited from SymmetricKeyStatement)
FirstTokenIndex FirstTokenIndex FirstTokenIndex

Gets or sets the first token index.

(Inherited from TSqlFragment)
FragmentLength FragmentLength FragmentLength

Gets the fragment length.

(Inherited from TSqlFragment)
IsAdd IsAdd IsAdd

Gets or sets a value that indicates whether the AlterSymmetricKeyStatement objet adds the encryption mechanisms.

LastTokenIndex LastTokenIndex LastTokenIndex

Gets or sets the last token index.

(Inherited from TSqlFragment)
Name Name Name

Gets or sets the Key name.

(Inherited from SymmetricKeyStatement)
ScriptTokenStream ScriptTokenStream ScriptTokenStream

Gets or sets a list of token streams.

(Inherited from TSqlFragment)
StartColumn StartColumn StartColumn

Gets the starting column.

(Inherited from TSqlFragment)
StartLine StartLine StartLine

Gets the starting line.

(Inherited from TSqlFragment)
StartOffset StartOffset StartOffset

Gets the fragment start offset value.

(Inherited from TSqlFragment)

Methods

Accept(TSqlFragmentVisitor) Accept(TSqlFragmentVisitor) Accept(TSqlFragmentVisitor)

Accepts the visitor.

AcceptChildren(TSqlFragmentVisitor) AcceptChildren(TSqlFragmentVisitor) AcceptChildren(TSqlFragmentVisitor)

Accepts the visitor for Children.

Fields

Uninitialized Uninitialized Uninitialized

Value is -1.

(Inherited from TSqlFragment)

Applies to