PortsEndpointProtocolOption.PortTypes PortsEndpointProtocolOption.PortTypes PortsEndpointProtocolOption.PortTypes Property

Definition

Gets or sets the port types.

public:
 property Microsoft::SqlServer::TransactSql::ScriptDom::PortTypes PortTypes { Microsoft::SqlServer::TransactSql::ScriptDom::PortTypes get(); void set(Microsoft::SqlServer::TransactSql::ScriptDom::PortTypes value); };
public Microsoft.SqlServer.TransactSql.ScriptDom.PortTypes PortTypes { get; set; }
Public Property PortTypes As PortTypes
Property Value

The port types.

Applies to