QueryStoreDataFlushIntervalOption QueryStoreDataFlushIntervalOption Constructor

Definition

public QueryStoreDataFlushIntervalOption ();
Public Sub New ()

Applies to