TypeInfo.GetInterfaces Method

Definition

public:
 virtual cli::array <Type ^> ^ GetInterfaces();
public virtual Type[] GetInterfaces ();
abstract member GetInterfaces : unit -> Type[]
override this.GetInterfaces : unit -> Type[]
Public Overridable Function GetInterfaces () As Type()

Returns

Type[]

Applies to