TypeInfo.IsNestedFamORAssem Property

Definition

public:
 property bool IsNestedFamORAssem { bool get(); };
public bool IsNestedFamORAssem { get; }
member this.IsNestedFamORAssem : bool
Public ReadOnly Property IsNestedFamORAssem As Boolean

Property Value

Applies to