EncryptedXml.XmlEncAES128KeyWrapUrl EncryptedXml.XmlEncAES128KeyWrapUrl EncryptedXml.XmlEncAES128KeyWrapUrl EncryptedXml.XmlEncAES128KeyWrapUrl Field

Definition

Represents the namespace Uniform Resource Identifier (URI) for the 128-bit Advanced Encryption Standard (AES) Key Wrap algorithm (also known as the Rijndael Key Wrap algorithm). This field is constant.

public: System::String ^ XmlEncAES128KeyWrapUrl;
public const string XmlEncAES128KeyWrapUrl;
val mutable XmlEncAES128KeyWrapUrl : string
Public Const XmlEncAES128KeyWrapUrl As String 

Field Value

Remarks

The value of the XmlEncAES128KeyWrapUrl field is http://www.w3.org/(2001/04/xmlenc#kw-aes128).

Applies to