Prosody.SetContourPoints(ContourPoint[]) Method

Definition

Sets the ContourPoints of the TextFragment.

public:
 void SetContourPoints(cli::array <System::Speech::Synthesis::TtsEngine::ContourPoint> ^ points);
public void SetContourPoints (System.Speech.Synthesis.TtsEngine.ContourPoint[] points);
member this.SetContourPoints : System.Speech.Synthesis.TtsEngine.ContourPoint[] -> unit
Public Sub SetContourPoints (points As ContourPoint())

Parameters

points
ContourPoint[]

A byte array of ContourPoint objects.

Applies to