ModelMetadata.DataTypeName ModelMetadata.DataTypeName ModelMetadata.DataTypeName Property

Definition

Gets or sets meta information about the data type.

public virtual string DataTypeName { get; set; }
member this.DataTypeName : string with get, set
Public Overridable Property DataTypeName As String

Property Value

Meta information about the data type.

Applies to