ModelMetadata.GetDisplayName ModelMetadata.GetDisplayName ModelMetadata.GetDisplayName Method

Definition

Gets the display name for the model.

public string GetDisplayName ();
member this.GetDisplayName : unit -> string
Public Function GetDisplayName () As String

Returns

The display name for the model.

Applies to