Validation.ValidationAdornerSiteForProperty Validation.ValidationAdornerSiteForProperty Validation.ValidationAdornerSiteForProperty Validation.ValidationAdornerSiteForProperty Field

Definition

Identifies the ValidationAdornerSiteFor attached property.

public: static initonly System::Windows::DependencyProperty ^ ValidationAdornerSiteForProperty;
public static readonly System.Windows.DependencyProperty ValidationAdornerSiteForProperty;
 staticval mutable ValidationAdornerSiteForProperty : System.Windows.DependencyProperty
Public Shared ReadOnly ValidationAdornerSiteForProperty As DependencyProperty 

Field Value

Applies to