DesignerTheme.ContainingTheme DesignerTheme.ContainingTheme DesignerTheme.ContainingTheme DesignerTheme.ContainingTheme Property

Definition

Gets the workflow theme that encapsulates the designer theme.

protected:
 property System::Workflow::ComponentModel::Design::WorkflowTheme ^ ContainingTheme { System::Workflow::ComponentModel::Design::WorkflowTheme ^ get(); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
protected System.Workflow.ComponentModel.Design.WorkflowTheme ContainingTheme { get; }
member this.ContainingTheme : System.Workflow.ComponentModel.Design.WorkflowTheme
Protected ReadOnly Property ContainingTheme As WorkflowTheme

Property Value

Remarks

The ContainingTheme property returns the WorkflowTheme object that the DesignerTheme used during initialization.

Applies to