PropertyMetadata.IsReadOnly PropertyMetadata.IsReadOnly PropertyMetadata.IsReadOnly PropertyMetadata.IsReadOnly Property

Definition

Gets a value that indicates whether the Options are set to ReadOnly.

public:
 property bool IsReadOnly { bool get(); };
public bool IsReadOnly { get; }
member this.IsReadOnly : bool
Public ReadOnly Property IsReadOnly As Boolean

Property Value

true if set to ReadOnly; otherwise, false.

Applies to