ImageButton.SetIsLoading(Boolean) ImageButton.SetIsLoading(Boolean) Method

Definition

[System.ComponentModel.EditorBrowsable(System.ComponentModel.EditorBrowsableState.Never)]
public void SetIsLoading (bool isLoading);
abstract member SetIsLoading : bool -> unit
override this.SetIsLoading : bool -> unit

Parameters

isLoading
Boolean Boolean

Implements

Applies to