XmlnsDefinitionAttribute(String, String) Constructor

Definition

public XmlnsDefinitionAttribute (string xmlNamespace, string clrNamespace);
new Xamarin.Forms.XmlnsDefinitionAttribute : string * string -> Xamarin.Forms.XmlnsDefinitionAttribute

Parameters

xmlNamespace
String
clrNamespace
String

Applies to