MigrationsModelDifferTestBase MigrationsModelDifferTestBase Class

Definition

public class MigrationsModelDifferTestBase
Public Class MigrationsModelDifferTestBase
Inheritance
System.ObjectSystem.Object
MigrationsModelDifferTestBaseMigrationsModelDifferTestBase

Methods

CreateModelBuilder() CreateModelBuilder()

protected virtual ModelBuilder CreateModelBuilder()
Protected Overridable Function CreateModelBuilder As ModelBuilder
Returns

CreateModelDiffer() CreateModelDiffer()

protected virtual MigrationsModelDiffer CreateModelDiffer()
Protected Overridable Function CreateModelDiffer As MigrationsModelDiffer
Returns

Equals(Object) Equals(Object)

Inherited from System.Object

Equals(Object, Object) Equals(Object, Object)

Inherited from System.Object

Execute(Action, Action, Action<>>) Execute(Action(Of ModelBuilder), Action(Of ModelBuilder), Action(Of IReadOnlyList(Of MigrationOperation)))

protected void Execute(Action<ModelBuilder> buildSourceAction, Action<ModelBuilder> buildTargetAction, Action<IReadOnlyList<MigrationOperation>> assertAction)
Protected Sub Execute(buildSourceAction As Action(Of ModelBuilder), buildTargetAction As Action(Of ModelBuilder), assertAction As Action(Of IReadOnlyList(Of MigrationOperation)))
Parameters
buildSourceAction
System.Action<ModelBuilder> System.Action(Of ModelBuilder)
buildTargetAction
System.Action<ModelBuilder> System.Action(Of ModelBuilder)
assertAction
System.Action<System.Collections.Generic.IReadOnlyList<MigrationOperation>> System.Action(Of System.Collections.Generic.IReadOnlyList(Of MigrationOperation))

Execute(Action, Action, Action, Action<>>) Execute(Action(Of ModelBuilder), Action(Of ModelBuilder), Action(Of ModelBuilder), Action(Of IReadOnlyList(Of MigrationOperation)))

protected void Execute(Action<ModelBuilder> buildCommonAction, Action<ModelBuilder> buildSourceAction, Action<ModelBuilder> buildTargetAction, Action<IReadOnlyList<MigrationOperation>> assertAction)
Protected Sub Execute(buildCommonAction As Action(Of ModelBuilder), buildSourceAction As Action(Of ModelBuilder), buildTargetAction As Action(Of ModelBuilder), assertAction As Action(Of IReadOnlyList(Of MigrationOperation)))
Parameters
buildCommonAction
System.Action<ModelBuilder> System.Action(Of ModelBuilder)
buildSourceAction
System.Action<ModelBuilder> System.Action(Of ModelBuilder)
buildTargetAction
System.Action<ModelBuilder> System.Action(Of ModelBuilder)
assertAction
System.Action<System.Collections.Generic.IReadOnlyList<MigrationOperation>> System.Action(Of System.Collections.Generic.IReadOnlyList(Of MigrationOperation))

GetHashCode() GetHashCode()

Inherited from System.Object

GetType() GetType()

Inherited from System.Object

MemberwiseClone() MemberwiseClone()

Inherited from System.Object

ReferenceEquals(Object, Object) ReferenceEquals(Object, Object)

Inherited from System.Object

ToString() ToString()

Inherited from System.Object