FieldMappingSqliteTest.EnforcePropertyTest.EnforcePropertyFixture FieldMappingSqliteTest.EnforcePropertyTest.EnforcePropertyFixture Class

Definition

public class EnforcePropertyFixture : FieldMappingSqliteTest.FieldMappingSqliteTestBase<FieldMappingSqliteTest.EnforcePropertyTest.EnforcePropertyFixture>.FieldMappingSqliteFixtureBase
Public Class EnforcePropertyFixture
    Inherits FieldMappingSqliteTest.FieldMappingSqliteTestBase(Of FieldMappingSqliteTest.EnforcePropertyTest.EnforcePropertyFixture).FieldMappingSqliteFixtureBase
Inheritance
System.ObjectSystem.Object
FieldMappingSqliteTest.EnforcePropertyTest.EnforcePropertyFixtureFieldMappingSqliteTest.EnforcePropertyTest.EnforcePropertyFixture

Properties

DatabaseName DatabaseName

Methods

Microsoft.EntityFrameworkCore.Sqlite.FunctionalTests.FieldMappingSqliteTest.FieldMappingSqliteTestBase<Microsoft.EntityFrameworkCore.Sqlite.FunctionalTests.FieldMappingSqliteTest.EnforcePropertyTest.EnforcePropertyFixture>.FieldMappingSqliteFixtureBase.CreateContext(Microsoft.EntityFrameworkCore.Sqlite.FunctionalTests.SqliteTestStore) Microsoft.EntityFrameworkCore.Sqlite.FunctionalTests.FieldMappingSqliteTest.FieldMappingSqliteTestBase<Microsoft.EntityFrameworkCore.Sqlite.FunctionalTests.FieldMappingSqliteTest.EnforcePropertyTest.EnforcePropertyFixture>.FieldMappingSqliteFixtureBase.CreateContext(Microsoft.EntityFrameworkCore.Sqlite.FunctionalTests.SqliteTestStore) Inherited from Microsoft.EntityFrameworkCore.Sqlite.FunctionalTests.FieldMappingSqliteTest.FieldMappingSqliteTestBase.FieldMappingSqliteFixtureBase<>
Microsoft.EntityFrameworkCore.Specification.Tests.FieldMappingTestBase<Microsoft.EntityFrameworkCore.Sqlite.FunctionalTests.SqliteTestStore, Microsoft.EntityFrameworkCore.Sqlite.FunctionalTests.FieldMappingSqliteTest.EnforcePropertyTest.EnforcePropertyFixture>.FieldMappingFixtureBase.CreateContext(Microsoft.EntityFrameworkCore.Sqlite.FunctionalTests.SqliteTestStore) Microsoft.EntityFrameworkCore.Specification.Tests.FieldMappingTestBase<Microsoft.EntityFrameworkCore.Sqlite.FunctionalTests.SqliteTestStore, Microsoft.EntityFrameworkCore.Sqlite.FunctionalTests.FieldMappingSqliteTest.EnforcePropertyTest.EnforcePropertyFixture>.FieldMappingFixtureBase.CreateContext(Microsoft.EntityFrameworkCore.Sqlite.FunctionalTests.SqliteTestStore) Inherited from Microsoft.EntityFrameworkCore.Specification.Tests.FieldMappingTestBase.FieldMappingFixtureBase<>
Microsoft.EntityFrameworkCore.Sqlite.FunctionalTests.FieldMappingSqliteTest.FieldMappingSqliteTestBase<Microsoft.EntityFrameworkCore.Sqlite.FunctionalTests.FieldMappingSqliteTest.EnforcePropertyTest.EnforcePropertyFixture>.FieldMappingSqliteFixtureBase.CreateTestStore() Microsoft.EntityFrameworkCore.Sqlite.FunctionalTests.FieldMappingSqliteTest.FieldMappingSqliteTestBase<Microsoft.EntityFrameworkCore.Sqlite.FunctionalTests.FieldMappingSqliteTest.EnforcePropertyTest.EnforcePropertyFixture>.FieldMappingSqliteFixtureBase.CreateTestStore() Inherited from Microsoft.EntityFrameworkCore.Sqlite.FunctionalTests.FieldMappingSqliteTest.FieldMappingSqliteTestBase.FieldMappingSqliteFixtureBase<>
Microsoft.EntityFrameworkCore.Specification.Tests.FieldMappingTestBase<Microsoft.EntityFrameworkCore.Sqlite.FunctionalTests.SqliteTestStore, Microsoft.EntityFrameworkCore.Sqlite.FunctionalTests.FieldMappingSqliteTest.EnforcePropertyTest.EnforcePropertyFixture>.FieldMappingFixtureBase.CreateTestStore() Microsoft.EntityFrameworkCore.Specification.Tests.FieldMappingTestBase<Microsoft.EntityFrameworkCore.Sqlite.FunctionalTests.SqliteTestStore, Microsoft.EntityFrameworkCore.Sqlite.FunctionalTests.FieldMappingSqliteTest.EnforcePropertyTest.EnforcePropertyFixture>.FieldMappingFixtureBase.CreateTestStore() Inherited from Microsoft.EntityFrameworkCore.Specification.Tests.FieldMappingTestBase.FieldMappingFixtureBase<>
System.Object.Equals(System.Object) System.Object.Equals(System.Object) Inherited from System.Object
System.Object.Equals(System.Object, System.Object) System.Object.Equals(System.Object, System.Object) Inherited from System.Object
System.Object.GetHashCode() System.Object.GetHashCode() Inherited from System.Object
System.Object.GetType() System.Object.GetType() Inherited from System.Object
System.Object.MemberwiseClone() System.Object.MemberwiseClone() Inherited from System.Object
OnModelCreating(ModelBuilder) OnModelCreating(ModelBuilder)
Microsoft.EntityFrameworkCore.Specification.Tests.FieldMappingTestBase<Microsoft.EntityFrameworkCore.Sqlite.FunctionalTests.SqliteTestStore, Microsoft.EntityFrameworkCore.Sqlite.FunctionalTests.FieldMappingSqliteTest.EnforcePropertyTest.EnforcePropertyFixture>.FieldMappingFixtureBase.OnModelCreating(Microsoft.EntityFrameworkCore.ModelBuilder) Microsoft.EntityFrameworkCore.Specification.Tests.FieldMappingTestBase<Microsoft.EntityFrameworkCore.Sqlite.FunctionalTests.SqliteTestStore, Microsoft.EntityFrameworkCore.Sqlite.FunctionalTests.FieldMappingSqliteTest.EnforcePropertyTest.EnforcePropertyFixture>.FieldMappingFixtureBase.OnModelCreating(Microsoft.EntityFrameworkCore.ModelBuilder) Inherited from Microsoft.EntityFrameworkCore.Specification.Tests.FieldMappingTestBase.FieldMappingFixtureBase<>
System.Object.ReferenceEquals(System.Object, System.Object) System.Object.ReferenceEquals(System.Object, System.Object) Inherited from System.Object
Microsoft.EntityFrameworkCore.Specification.Tests.FieldMappingTestBase<Microsoft.EntityFrameworkCore.Sqlite.FunctionalTests.SqliteTestStore, Microsoft.EntityFrameworkCore.Sqlite.FunctionalTests.FieldMappingSqliteTest.EnforcePropertyTest.EnforcePropertyFixture>.FieldMappingFixtureBase.Seed(Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext) Microsoft.EntityFrameworkCore.Specification.Tests.FieldMappingTestBase<Microsoft.EntityFrameworkCore.Sqlite.FunctionalTests.SqliteTestStore, Microsoft.EntityFrameworkCore.Sqlite.FunctionalTests.FieldMappingSqliteTest.EnforcePropertyTest.EnforcePropertyFixture>.FieldMappingFixtureBase.Seed(Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext) Inherited from Microsoft.EntityFrameworkCore.Specification.Tests.FieldMappingTestBase.FieldMappingFixtureBase<>
System.Object.ToString() System.Object.ToString() Inherited from System.Object