MappedDataTypesWithIdentity MappedDataTypesWithIdentity Class

Definition

public class MappedDataTypesWithIdentity
Public Class MappedDataTypesWithIdentity
Inheritance
System.ObjectSystem.Object
MappedDataTypesWithIdentityMappedDataTypesWithIdentity

Properties

AltId AltId

public int AltId { get; set; }
Public Property AltId As Integer
Value
System.Int32 System.Int32

Blob Blob

public byte[] Blob { get; set; }
Public Property Blob As Byte()
Value
System.Byte[] System.Byte()

Id Id

public int Id { get; set; }
Public Property Id As Integer
Value
System.Int32 System.Int32

Int Int

public int Int { get; set; }
Public Property Int As Integer
Value
System.Int32 System.Int32

Integer Integer

public long Integer { get; set; }
Public Property Integer As Long
Value
System.Int64 System.Int64

Real Real

public double Real { get; set; }
Public Property Real As Double
Value
System.Double System.Double

SomeString SomeString

public string SomeString { get; set; }
Public Property SomeString As String
Value
System.String System.String

Text Text

public string Text { get; set; }
Public Property Text As String
Value
System.String System.String

Methods

Equals(Object) Equals(Object)

Inherited from System.Object

Equals(Object, Object) Equals(Object, Object)

Inherited from System.Object

GetHashCode() GetHashCode()

Inherited from System.Object

GetType() GetType()

Inherited from System.Object

MemberwiseClone() MemberwiseClone()

Inherited from System.Object

ReferenceEquals(Object, Object) ReferenceEquals(Object, Object)

Inherited from System.Object

ToString() ToString()

Inherited from System.Object