MappedPrecisionAndScaledDataTypes MappedPrecisionAndScaledDataTypes Class

Definition

public class MappedPrecisionAndScaledDataTypes
Public Class MappedPrecisionAndScaledDataTypes
Inheritance
System.ObjectSystem.Object
MappedPrecisionAndScaledDataTypesMappedPrecisionAndScaledDataTypes

Inherited Members

System.Object

System.Object.ToString()System.Object.ToString()
System.Object.Equals(System.Object)System.Object.Equals(System.Object)
System.Object.Equals(System.Object, System.Object)System.Object.Equals(System.Object, System.Object)
System.Object.ReferenceEquals(System.Object, System.Object)System.Object.ReferenceEquals(System.Object, System.Object)
System.Object.GetHashCode()System.Object.GetHashCode()
System.Object.GetType()System.Object.GetType()
System.Object.MemberwiseClone()System.Object.MemberwiseClone()

Properties

Decimal Decimal

public decimal Decimal { get; set; }
Public Property Decimal As Decimal
Value
System.Decimal System.Decimal

Id Id

public int Id { get; set; }
Public Property Id As Integer
Value
System.Int32 System.Int32