MappedPrecisionAndScaledDataTypesWithIdentity MappedPrecisionAndScaledDataTypesWithIdentity Class

Definition

public class MappedPrecisionAndScaledDataTypesWithIdentity
Public Class MappedPrecisionAndScaledDataTypesWithIdentity
Inheritance
System.ObjectSystem.Object
MappedPrecisionAndScaledDataTypesWithIdentityMappedPrecisionAndScaledDataTypesWithIdentity

Properties

AltId AltId

public int AltId { get; set; }
Public Property AltId As Integer
Value
System.Int32 System.Int32

Decimal Decimal

public decimal Decimal { get; set; }
Public Property Decimal As Decimal
Value
System.Decimal System.Decimal

Id Id

public int Id { get; set; }
Public Property Id As Integer
Value
System.Int32 System.Int32

Methods

Equals(Object) Equals(Object)

Inherited from System.Object

Equals(Object, Object) Equals(Object, Object)

Inherited from System.Object

GetHashCode() GetHashCode()

Inherited from System.Object

GetType() GetType()

Inherited from System.Object

MemberwiseClone() MemberwiseClone()

Inherited from System.Object

ReferenceEquals(Object, Object) ReferenceEquals(Object, Object)

Inherited from System.Object

ToString() ToString()

Inherited from System.Object