MappedPrecisionAndScaledDataTypesWithIdentity MappedPrecisionAndScaledDataTypesWithIdentity Class

Definition

public class MappedPrecisionAndScaledDataTypesWithIdentity
Public Class MappedPrecisionAndScaledDataTypesWithIdentity
Inheritance
System.ObjectSystem.Object
MappedPrecisionAndScaledDataTypesWithIdentityMappedPrecisionAndScaledDataTypesWithIdentity

Properties

AltId AltId
Decimal Decimal
Id Id

Methods

System.Object.Equals(System.Object) System.Object.Equals(System.Object) Inherited from System.Object
System.Object.Equals(System.Object, System.Object) System.Object.Equals(System.Object, System.Object) Inherited from System.Object
System.Object.GetHashCode() System.Object.GetHashCode() Inherited from System.Object
System.Object.GetType() System.Object.GetType() Inherited from System.Object
System.Object.MemberwiseClone() System.Object.MemberwiseClone() Inherited from System.Object
System.Object.ReferenceEquals(System.Object, System.Object) System.Object.ReferenceEquals(System.Object, System.Object) Inherited from System.Object
System.Object.ToString() System.Object.ToString() Inherited from System.Object