MappedSizedDataTypes MappedSizedDataTypes Class

Definition

public class MappedSizedDataTypes
Public Class MappedSizedDataTypes
Inheritance
System.ObjectSystem.Object
MappedSizedDataTypesMappedSizedDataTypes

Properties

Binary Binary

public byte[] Binary { get; set; }
Public Property Binary As Byte()
Value
System.Byte[] System.Byte()

Id Id

public int Id { get; set; }
Public Property Id As Integer
Value
System.Int32 System.Int32

Nvarchar Nvarchar

public string Nvarchar { get; set; }
Public Property Nvarchar As String
Value
System.String System.String

Methods

Equals(Object) Equals(Object)

Inherited from System.Object

Equals(Object, Object) Equals(Object, Object)

Inherited from System.Object

GetHashCode() GetHashCode()

Inherited from System.Object

GetType() GetType()

Inherited from System.Object

MemberwiseClone() MemberwiseClone()

Inherited from System.Object

ReferenceEquals(Object, Object) ReferenceEquals(Object, Object)

Inherited from System.Object

ToString() ToString()

Inherited from System.Object