MappedSizedDataTypesWithIdentity MappedSizedDataTypesWithIdentity Class

Definition

public class MappedSizedDataTypesWithIdentity
Public Class MappedSizedDataTypesWithIdentity
Inheritance
System.ObjectSystem.Object
MappedSizedDataTypesWithIdentityMappedSizedDataTypesWithIdentity

Inherited Members

System.Object

System.Object.ToString()System.Object.ToString()
System.Object.Equals(System.Object)System.Object.Equals(System.Object)
System.Object.Equals(System.Object, System.Object)System.Object.Equals(System.Object, System.Object)
System.Object.ReferenceEquals(System.Object, System.Object)System.Object.ReferenceEquals(System.Object, System.Object)
System.Object.GetHashCode()System.Object.GetHashCode()
System.Object.GetType()System.Object.GetType()
System.Object.MemberwiseClone()System.Object.MemberwiseClone()

Properties

AltId AltId

public int AltId { get; set; }
Public Property AltId As Integer
Value
System.Int32 System.Int32

Binary Binary

public byte[] Binary { get; set; }
Public Property Binary As Byte()
Value
System.Byte[] System.Byte()

Id Id

public int Id { get; set; }
Public Property Id As Integer
Value
System.Int32 System.Int32

Nvarchar Nvarchar

public string Nvarchar { get; set; }
Public Property Nvarchar As String
Value
System.String System.String