MappedDataTypes MappedDataTypes Class

Definition

public class MappedDataTypes
Public Class MappedDataTypes
Inheritance
System.ObjectSystem.Object
MappedDataTypesMappedDataTypes

Properties

Bigint Bigint
Binary_varyingMax Binary_varyingMax
Bit Bit
Character_varyingMax Character_varyingMax
Char_varyingMax Char_varyingMax
Date Date
Datetime Datetime
Datetime2 Datetime2
Datetimeoffset Datetimeoffset
Dec Dec
Decimal Decimal
Double_precision Double_precision
Float Float
Image Image
Int Int
Money Money
National_character_varyingMax National_character_varyingMax
National_char_varyingMax National_char_varyingMax
Ntext Ntext
Numeric Numeric
NvarcharMax NvarcharMax
Real Real
Smalldatetime Smalldatetime
Smallint Smallint
Smallmoney Smallmoney
Text Text
Time Time
Tinyint Tinyint
VarbinaryMax VarbinaryMax
VarcharMax VarcharMax

Methods

System.Object.Equals(System.Object) System.Object.Equals(System.Object) Inherited from System.Object
System.Object.Equals(System.Object, System.Object) System.Object.Equals(System.Object, System.Object) Inherited from System.Object
System.Object.GetHashCode() System.Object.GetHashCode() Inherited from System.Object
System.Object.GetType() System.Object.GetType() Inherited from System.Object
System.Object.MemberwiseClone() System.Object.MemberwiseClone() Inherited from System.Object
System.Object.ReferenceEquals(System.Object, System.Object) System.Object.ReferenceEquals(System.Object, System.Object) Inherited from System.Object
System.Object.ToString() System.Object.ToString() Inherited from System.Object