MappedDataTypes MappedDataTypes Class

Definition

public class MappedDataTypes
Public Class MappedDataTypes
Inheritance
System.ObjectSystem.Object
MappedDataTypesMappedDataTypes

Inherited Members

System.Object

System.Object.ToString()System.Object.ToString()
System.Object.Equals(System.Object)System.Object.Equals(System.Object)
System.Object.Equals(System.Object, System.Object)System.Object.Equals(System.Object, System.Object)
System.Object.ReferenceEquals(System.Object, System.Object)System.Object.ReferenceEquals(System.Object, System.Object)
System.Object.GetHashCode()System.Object.GetHashCode()
System.Object.GetType()System.Object.GetType()
System.Object.MemberwiseClone()System.Object.MemberwiseClone()

Properties

Bigint Bigint

public long Bigint { get; set; }
Public Property Bigint As Long
Value
System.Int64 System.Int64

Binary_varyingMax Binary_varyingMax

public byte[] Binary_varyingMax { get; set; }
Public Property Binary_varyingMax As Byte()
Value
System.Byte[] System.Byte()

Bit Bit

public bool Bit { get; set; }
Public Property Bit As Boolean
Value
System.Boolean System.Boolean

Char_varyingMax Char_varyingMax

public string Char_varyingMax { get; set; }
Public Property Char_varyingMax As String
Value
System.String System.String

Character_varyingMax Character_varyingMax

public string Character_varyingMax { get; set; }
Public Property Character_varyingMax As String
Value
System.String System.String

Date Date

public DateTime Date { get; set; }
Public Property Date As Date
Value
System.DateTime System.DateTime

Datetime Datetime

public DateTime Datetime { get; set; }
Public Property Datetime As Date
Value
System.DateTime System.DateTime

Datetime2 Datetime2

public DateTime Datetime2 { get; set; }
Public Property Datetime2 As Date
Value
System.DateTime System.DateTime

Datetimeoffset Datetimeoffset

public DateTimeOffset Datetimeoffset { get; set; }
Public Property Datetimeoffset As DateTimeOffset
Value
System.DateTimeOffset System.DateTimeOffset

Dec Dec

public decimal Dec { get; set; }
Public Property Dec As Decimal
Value
System.Decimal System.Decimal

Decimal Decimal

public decimal Decimal { get; set; }
Public Property Decimal As Decimal
Value
System.Decimal System.Decimal

Double_precision Double_precision

public double Double_precision { get; set; }
Public Property Double_precision As Double
Value
System.Double System.Double

Float Float

public double Float { get; set; }
Public Property Float As Double
Value
System.Double System.Double

Image Image

public byte[] Image { get; set; }
Public Property Image As Byte()
Value
System.Byte[] System.Byte()

Int Int

public int Int { get; set; }
Public Property Int As Integer
Value
System.Int32 System.Int32

Money Money

public decimal Money { get; set; }
Public Property Money As Decimal
Value
System.Decimal System.Decimal

National_char_varyingMax National_char_varyingMax

public string National_char_varyingMax { get; set; }
Public Property National_char_varyingMax As String
Value
System.String System.String

National_character_varyingMax National_character_varyingMax

public string National_character_varyingMax { get; set; }
Public Property National_character_varyingMax As String
Value
System.String System.String

Ntext Ntext

public string Ntext { get; set; }
Public Property Ntext As String
Value
System.String System.String

Numeric Numeric

public decimal Numeric { get; set; }
Public Property Numeric As Decimal
Value
System.Decimal System.Decimal

NvarcharMax NvarcharMax

public string NvarcharMax { get; set; }
Public Property NvarcharMax As String
Value
System.String System.String

Real Real

public float Real { get; set; }
Public Property Real As Single
Value
System.Single System.Single

Smalldatetime Smalldatetime

public DateTime Smalldatetime { get; set; }
Public Property Smalldatetime As Date
Value
System.DateTime System.DateTime

Smallint Smallint

public short Smallint { get; set; }
Public Property Smallint As Short
Value
System.Int16 System.Int16

Smallmoney Smallmoney

public decimal Smallmoney { get; set; }
Public Property Smallmoney As Decimal
Value
System.Decimal System.Decimal

Text Text

public string Text { get; set; }
Public Property Text As String
Value
System.String System.String

Time Time

public TimeSpan Time { get; set; }
Public Property Time As TimeSpan
Value
System.TimeSpan System.TimeSpan

Tinyint Tinyint

public byte Tinyint { get; set; }
Public Property Tinyint As Byte
Value
System.Byte System.Byte

VarbinaryMax VarbinaryMax

public byte[] VarbinaryMax { get; set; }
Public Property VarbinaryMax As Byte()
Value
System.Byte[] System.Byte()

VarcharMax VarcharMax

public string VarcharMax { get; set; }
Public Property VarcharMax As String
Value
System.String System.String