MappedDataTypes MappedDataTypes Class

Definition

public class MappedDataTypes
Public Class MappedDataTypes
Inheritance
System.ObjectSystem.Object
MappedDataTypesMappedDataTypes

Properties

Bigint Bigint

public long Bigint { get; set; }
Public Property Bigint As Long
Value
System.Int64 System.Int64

Binary_varyingMax Binary_varyingMax

public byte[] Binary_varyingMax { get; set; }
Public Property Binary_varyingMax As Byte()
Value
System.Byte[] System.Byte()

Bit Bit

public bool Bit { get; set; }
Public Property Bit As Boolean
Value
System.Boolean System.Boolean

Character_varyingMax Character_varyingMax

public string Character_varyingMax { get; set; }
Public Property Character_varyingMax As String
Value
System.String System.String

Char_varyingMax Char_varyingMax

public string Char_varyingMax { get; set; }
Public Property Char_varyingMax As String
Value
System.String System.String

Date Date

public DateTime Date { get; set; }
Public Property Date As Date
Value
System.DateTime System.DateTime

Datetime Datetime

public DateTime Datetime { get; set; }
Public Property Datetime As Date
Value
System.DateTime System.DateTime

Datetime2 Datetime2

public DateTime Datetime2 { get; set; }
Public Property Datetime2 As Date
Value
System.DateTime System.DateTime

Datetimeoffset Datetimeoffset

public DateTimeOffset Datetimeoffset { get; set; }
Public Property Datetimeoffset As DateTimeOffset
Value
System.DateTimeOffset System.DateTimeOffset

Dec Dec

public decimal Dec { get; set; }
Public Property Dec As Decimal
Value
System.Decimal System.Decimal

Decimal Decimal

public decimal Decimal { get; set; }
Public Property Decimal As Decimal
Value
System.Decimal System.Decimal

Double_precision Double_precision

public double Double_precision { get; set; }
Public Property Double_precision As Double
Value
System.Double System.Double

Float Float

public double Float { get; set; }
Public Property Float As Double
Value
System.Double System.Double

Image Image

public byte[] Image { get; set; }
Public Property Image As Byte()
Value
System.Byte[] System.Byte()

Int Int

public int Int { get; set; }
Public Property Int As Integer
Value
System.Int32 System.Int32

Money Money

public decimal Money { get; set; }
Public Property Money As Decimal
Value
System.Decimal System.Decimal

National_character_varyingMax National_character_varyingMax

public string National_character_varyingMax { get; set; }
Public Property National_character_varyingMax As String
Value
System.String System.String

National_char_varyingMax National_char_varyingMax

public string National_char_varyingMax { get; set; }
Public Property National_char_varyingMax As String
Value
System.String System.String

Ntext Ntext

public string Ntext { get; set; }
Public Property Ntext As String
Value
System.String System.String

Numeric Numeric

public decimal Numeric { get; set; }
Public Property Numeric As Decimal
Value
System.Decimal System.Decimal

NvarcharMax NvarcharMax

public string NvarcharMax { get; set; }
Public Property NvarcharMax As String
Value
System.String System.String

Real Real

public float Real { get; set; }
Public Property Real As Single
Value
System.Single System.Single

Smalldatetime Smalldatetime

public DateTime Smalldatetime { get; set; }
Public Property Smalldatetime As Date
Value
System.DateTime System.DateTime

Smallint Smallint

public short Smallint { get; set; }
Public Property Smallint As Short
Value
System.Int16 System.Int16

Smallmoney Smallmoney

public decimal Smallmoney { get; set; }
Public Property Smallmoney As Decimal
Value
System.Decimal System.Decimal

Text Text

public string Text { get; set; }
Public Property Text As String
Value
System.String System.String

Time Time

public TimeSpan Time { get; set; }
Public Property Time As TimeSpan
Value
System.TimeSpan System.TimeSpan

Tinyint Tinyint

public byte Tinyint { get; set; }
Public Property Tinyint As Byte
Value
System.Byte System.Byte

VarbinaryMax VarbinaryMax

public byte[] VarbinaryMax { get; set; }
Public Property VarbinaryMax As Byte()
Value
System.Byte[] System.Byte()

VarcharMax VarcharMax

public string VarcharMax { get; set; }
Public Property VarcharMax As String
Value
System.String System.String

Methods

Equals(Object) Equals(Object)

Inherited from System.Object

Equals(Object, Object) Equals(Object, Object)

Inherited from System.Object

GetHashCode() GetHashCode()

Inherited from System.Object

GetType() GetType()

Inherited from System.Object

MemberwiseClone() MemberwiseClone()

Inherited from System.Object

ReferenceEquals(Object, Object) ReferenceEquals(Object, Object)

Inherited from System.Object

ToString() ToString()

Inherited from System.Object