SqlServerHistoryRepositoryTest SqlServerHistoryRepositoryTest Class

Definition

public class SqlServerHistoryRepositoryTest
Public Class SqlServerHistoryRepositoryTest
Inheritance
System.ObjectSystem.Object
SqlServerHistoryRepositoryTestSqlServerHistoryRepositoryTest

Methods

Equals(Object) Equals(Object)

Inherited from System.Object

Equals(Object, Object) Equals(Object, Object)

Inherited from System.Object

GetBeginIfExistsScript_works() GetBeginIfExistsScript_works()

public void GetBeginIfExistsScript_works()
Public Sub GetBeginIfExistsScript_works

GetBeginIfNotExistsScript_works() GetBeginIfNotExistsScript_works()

public void GetBeginIfNotExistsScript_works()
Public Sub GetBeginIfNotExistsScript_works

GetCreateIfNotExistsScript_works() GetCreateIfNotExistsScript_works()

public void GetCreateIfNotExistsScript_works()
Public Sub GetCreateIfNotExistsScript_works

GetCreateIfNotExistsScript_works_with_schema() GetCreateIfNotExistsScript_works_with_schema()

public void GetCreateIfNotExistsScript_works_with_schema()
Public Sub GetCreateIfNotExistsScript_works_with_schema

GetCreateScript_works() GetCreateScript_works()

public void GetCreateScript_works()
Public Sub GetCreateScript_works

GetCreateScript_works_with_schema() GetCreateScript_works_with_schema()

public void GetCreateScript_works_with_schema()
Public Sub GetCreateScript_works_with_schema

GetDeleteScript_works() GetDeleteScript_works()

public void GetDeleteScript_works()
Public Sub GetDeleteScript_works

GetEndIfScript_works() GetEndIfScript_works()

public void GetEndIfScript_works()
Public Sub GetEndIfScript_works

GetHashCode() GetHashCode()

Inherited from System.Object

GetInsertScript_works() GetInsertScript_works()

public void GetInsertScript_works()
Public Sub GetInsertScript_works

GetType() GetType()

Inherited from System.Object

MemberwiseClone() MemberwiseClone()

Inherited from System.Object

ReferenceEquals(Object, Object) ReferenceEquals(Object, Object)

Inherited from System.Object

ToString() ToString()

Inherited from System.Object