SqlServerModificationCommandBatchFactoryTest SqlServerModificationCommandBatchFactoryTest Class

Definition

public class SqlServerModificationCommandBatchFactoryTest
Public Class SqlServerModificationCommandBatchFactoryTest
Inheritance
System.ObjectSystem.Object
SqlServerModificationCommandBatchFactoryTestSqlServerModificationCommandBatchFactoryTest

Methods

Equals(Object) Equals(Object)

Inherited from System.Object

Equals(Object, Object) Equals(Object, Object)

Inherited from System.Object

GetHashCode() GetHashCode()

Inherited from System.Object

GetType() GetType()

Inherited from System.Object

MaxBatchSize_is_optional() MaxBatchSize_is_optional()

public void MaxBatchSize_is_optional()
Public Sub MaxBatchSize_is_optional

MemberwiseClone() MemberwiseClone()

Inherited from System.Object

ReferenceEquals(Object, Object) ReferenceEquals(Object, Object)

Inherited from System.Object

ToString() ToString()

Inherited from System.Object

Uses_MaxBatchSize_specified_in_SqlServerOptionsExtension() Uses_MaxBatchSize_specified_in_SqlServerOptionsExtension()

public void Uses_MaxBatchSize_specified_in_SqlServerOptionsExtension()
Public Sub Uses_MaxBatchSize_specified_in_SqlServerOptionsExtension