SqlServerModificationCommandBatchFactoryTest SqlServerModificationCommandBatchFactoryTest Class

Definition

public class SqlServerModificationCommandBatchFactoryTest
Public Class SqlServerModificationCommandBatchFactoryTest
Inheritance
System.ObjectSystem.Object
SqlServerModificationCommandBatchFactoryTestSqlServerModificationCommandBatchFactoryTest

Methods

System.Object.Equals(System.Object) System.Object.Equals(System.Object) Inherited from System.Object
System.Object.Equals(System.Object, System.Object) System.Object.Equals(System.Object, System.Object) Inherited from System.Object
System.Object.GetHashCode() System.Object.GetHashCode() Inherited from System.Object
System.Object.GetType() System.Object.GetType() Inherited from System.Object
MaxBatchSize_is_optional() MaxBatchSize_is_optional()
System.Object.MemberwiseClone() System.Object.MemberwiseClone() Inherited from System.Object
System.Object.ReferenceEquals(System.Object, System.Object) System.Object.ReferenceEquals(System.Object, System.Object) Inherited from System.Object
System.Object.ToString() System.Object.ToString() Inherited from System.Object
Uses_MaxBatchSize_specified_in_SqlServerOptionsExtension() Uses_MaxBatchSize_specified_in_SqlServerOptionsExtension()