ApiConsistencyTest.SampleEntity ApiConsistencyTest.SampleEntity Class

Definition

public class SampleEntity
Public Class SampleEntity
Inheritance
System.ObjectSystem.Object
ApiConsistencyTest.SampleEntityApiConsistencyTest.SampleEntity

Methods

Equals(Object) Equals(Object)

Inherited from System.Object

Equals(Object, Object) Equals(Object, Object)

Inherited from System.Object

GetHashCode() GetHashCode()

Inherited from System.Object

GetType() GetType()

Inherited from System.Object

MemberwiseClone() MemberwiseClone()

Inherited from System.Object

ReferenceEquals(Object, Object) ReferenceEquals(Object, Object)

Inherited from System.Object

ToString() ToString()

Inherited from System.Object