Microsoft.EntityFrameworkCore.Tests.Metadata.Conventions.Internal Microsoft.EntityFrameworkCore.Tests.Metadata.Conventions.Internal Namespace

Classes

BackingFieldConventionTest BackingFieldConventionTest
BaseTypeDiscoveryConventionTest BaseTypeDiscoveryConventionTest
CascadeDeleteConventionTest CascadeDeleteConventionTest
ConventionDispatcherTest ConventionDispatcherTest
DerivedTypeDiscoveryConventionTest DerivedTypeDiscoveryConventionTest
EntityTypeAttributeConventionTest EntityTypeAttributeConventionTest
ForeignKeyPropertyDiscoveryConventionTest ForeignKeyPropertyDiscoveryConventionTest
KeyConventionTest KeyConventionTest
KeyDiscoveryConventionTest KeyDiscoveryConventionTest
ModelCleanupConventionTest ModelCleanupConventionTest
NavigationAttributeConventionTest NavigationAttributeConventionTest
PropertyAttributeConventionTest PropertyAttributeConventionTest
PropertyAttributeConventionTest.F PropertyAttributeConventionTest.F
PropertyDiscoveryConventionTest PropertyDiscoveryConventionTest
PropertyMappingValidationConventionTest PropertyMappingValidationConventionTest
PropertyMappingValidationConventionTest.ExplicitNavigationEntity PropertyMappingValidationConventionTest.ExplicitNavigationEntity
PropertyMappingValidationConventionTest.InterfaceNavigationEntity PropertyMappingValidationConventionTest.InterfaceNavigationEntity
PropertyMappingValidationConventionTest.NavigationAsProperty PropertyMappingValidationConventionTest.NavigationAsProperty
PropertyMappingValidationConventionTest.NavigationEntity PropertyMappingValidationConventionTest.NavigationEntity
PropertyMappingValidationConventionTest.NonCandidatePropertyEntity PropertyMappingValidationConventionTest.NonCandidatePropertyEntity
PropertyMappingValidationConventionTest.NonPrimitiveAsPropertyEntity PropertyMappingValidationConventionTest.NonPrimitiveAsPropertyEntity
PropertyMappingValidationConventionTest.NonPrimitiveValueTypePropertyEntity PropertyMappingValidationConventionTest.NonPrimitiveValueTypePropertyEntity
PropertyMappingValidationConventionTest.PrimitivePropertyEntity PropertyMappingValidationConventionTest.PrimitivePropertyEntity
RelationshipDiscoveryConventionTest RelationshipDiscoveryConventionTest
RelationshipDiscoveryConventionTest.AmbiguousCardinalityOne RelationshipDiscoveryConventionTest.AmbiguousCardinalityOne
RelationshipDiscoveryConventionTest.AmbiguousCardinalityTwo RelationshipDiscoveryConventionTest.AmbiguousCardinalityTwo

Interfaces

PropertyMappingValidationConventionTest.INavigationEntity PropertyMappingValidationConventionTest.INavigationEntity