ComputeSku.availabilitySetSkuType Method

Definition

The availability set sku type if the sku describes sku for availability set resource type.

The sku type can be used for withSku(AvailabilitySetSkuTypes skuType) and withSku(AvailabilitySetSkuTypes skuType).

public abstract AvailabilitySetSkuTypes availabilitySetSkuType()

Returns

the availability set sku type

Applies to