ComputeSku.virtualMachineSizeType Method

Definition

The virtual machine size type if the sku describes sku for virtual machine resource type.

The size can be used for withSize(VirtualMachineSizeTypes size) and withSize(VirtualMachineSizeTypes size).

public abstract VirtualMachineSizeTypes virtualMachineSizeType()

Returns

the virtual machine size type

Applies to