WorkspaceImpl.encryption Method

Definition

Gets the encryption property: The encryption settings of Azure ML workspace.

public EncryptionProperty encryption()

Returns

Applies to