CacheEncryptionSettings.withKeyEncryptionKey(KeyVaultKeyReference keyEncryptionKey) Method

Definition

Set the keyEncryptionKey property: Specifies the location of the key encryption key in Key Vault.

public CacheEncryptionSettings withKeyEncryptionKey(KeyVaultKeyReference keyEncryptionKey)

Parameters

keyEncryptionKey
KeyVaultKeyReference

the keyEncryptionKey value to set.

Returns

the CacheEncryptionSettings object itself.

Applies to