FileDTO.withFileUri(String fileUri) Method

Definition

Set the fileUri value.

public FileDTO withFileUri(String fileUri)

Parameters

fileUri
java.lang.String

the fileUri value to set

Returns

the FileDTO object itself.

Applies to