MetadataDTO.withName(String name) Method

Definition

Set the name value.

public MetadataDTO withName(String name)

Parameters

name
java.lang.String

the name value to set

Returns

the MetadataDTO object itself.

Applies to