ConfigServerGitProperty.withHostKeyAlgorithm(String hostKeyAlgorithm) Method

Definition

Set sshKey algorithm of git repository.

public ConfigServerGitProperty withHostKeyAlgorithm(String hostKeyAlgorithm)

Parameters

hostKeyAlgorithm
java.lang.String

the hostKeyAlgorithm value to set

Returns

the ConfigServerGitProperty object itself.

Applies to