NamespaceInfo.setAlias(String alias) Method

Definition

public void setAlias(String alias)

Parameters

alias
java.lang.String
  • alias for the namespace.

Applies to