AttestationTypes type

type AttestationTypes = "none" | "tpm" | "x509" | "symmetricKey"