SymmetricKeyAttestation interface

Attestation via Symmetric Key.

Properties

primaryKey

Primary symmetric key.

secondaryKey

Secondary symmetric key.

Property Details

primaryKey

Primary symmetric key.

primaryKey: string

Property Value

string

secondaryKey

Secondary symmetric key.

secondaryKey: string

Property Value

string