GetClosesPointResponse type

type GetClosesPointResponse = Response<GetClosestPointResponse,Models.SpatialGetClosestPointResponse,ClosestPointGeojson>