MobilityGetTransitRoutePreviewResponse type

Contains response data for the getTransitRoutePreview operation.

type MobilityGetTransitRoutePreviewResponse = TransitRouteResponse & { _response: Object }